” نکته مهمی که درباره قوانین که زندگی ما بر اساس آن رقم می خورد وجود دارد این است که :

اگر می خواهیم بوسیله هماهنگ شدن با این قوانین کنترل زندگی خود را به دست بگیریم ، تنها یک راه داریم و آن راه این است که : 

باید قوانین را 100 درصد بپذیریم و مانند وجی منزل احرا کنیم .

هیچ حد و وسطی درباره قوانین وجود ندارد . شما نمی توانی بگویی من 99 درصد را می پذیرم اما درباره این 1 درصد شک دارم . زیرا همان 1 درصد روزنه ای است که شیطان ذهن از آن طریق وارد و با برداشتن توجه ات از خواسته ها و متمرکز شدن بر موانع موجب گمراه شدنت از مسیر می شود .”

دانلود ویدئو
دانلود صوت