• موارد اساسی و نکات کلیدی این فایل چیست ؟
  • کدامیک از این موارد به شما بیشتر کمک کرده است ؟
  • چه تجربیات آموزنده ای در این باره دارید ؟
  • برنامه شخصی شما برای اجرای<< آن مورد اساسی در عمل >>چیست ؟