در این جهان همه چیز بر اساس قوانین ثابت آفریده شده است و جسم ما و مخصوصا ذهن و حافظه ما انسانها هم از این قاعده مستثنی نیست . و همه اجزای حافظه ما طبق قوانین ثابتی در حال کار کردن است و این ما هستیم که باید و باید با قوانین ذهن هماهنگ باشیم و ذهن هیچگونه تمایلی به هماهنگ شدن با ما را ندارد و همیشه طبق قوانین خودش کار می کند . پس یاد بگیریم چطور از قواینی ذهن و حافظه به نفع خود استفاده کنیم .

دانلود ویدئو
دانلود صوت