توجه توجه 

مشاهده‌ی این صفحه، فقط برای دوستانی که 

دوره «عزت نفس»  شامل همه جلسات 

یا دوره «عزت نفس پله اول»  شامل 5 جلسه اول

یا دوره «عزت نفس پله دوم» شامل 5 جلسه دوم

یا دوره «عزت نفس پله سوم» شامل 5 جلسه سوم

یا دوره «عزت نفس پله چهارم» شامل 5 جلسه جهارم

را تهیه کرده‌اند امکان‌پذیر است.