• موارد اساسی و نکات کلیدی این فایل چیست ؟
  • کدام مورد رو شما هم داشته اید و توانستید به روش خیلی ساده آن مسئله را حل کنید ؟
  • چه تجربه آموزنده ای در این باره دارید ؟
  • برنامه شخصی شما برای داشتن برطرف کردن این مسائل در جسم شما چیست ؟

بازدیدها: 11